สาส์นจากผู้บริหารโรงเรียน

จากใจผู้บริหารโรงเรียน

               ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ตั้งแต่ก่อตั้ง โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาล เมื่อปีพุทธศักราช 2547 จนถึงทุกวันนี้ เป็นเวลากว่า 12 ปี ที่โรงเรียนของเรา มีความมุ่งมั้นที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในสายงานวิชาชีพ เข้าทำงานในสายอาชีพที่มีเกียรติ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นการตอกย้ำปณิธาน อันแน่วแน่ โรงเรียนเสรีรักษ์การบริบาลก็จะยังคงมุ่งมั้นดั่งปณิธานที่ตั้งไว้ ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียน ว่าเราจะเป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เข้าทำงานในสายวิชาชีพ เพื่อรับใช้ สังคมสืบต่อไป.
อาจารย์ พิชญา  เริงฤทธิ์
ผู้บริหารโรงเรียน
Powered by MakeWebEasy.com