หลักสูตร

วิชาชีพพนักงานผู้ช่วยการพยาบาลที่เปิดสอน :

 • หลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ(NA)
 • เรียนภาคทฤษฎี 3 เดือน ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
 • รวมระยะเวลาเรียน 840 ชั่วโมง (ภาคทฤษฎี 420 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 420 ชั่วโมง)
 • รับรองหลักสูตรโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(NA)

รายละเอียดหลักสูตร

ภาคทฤษฎี 3 เดือน : 

 • The Ellderly Crae Techniques : หลักการดูแลผู้สูงอายุ
 • Child Care Techniques : หลักการดูแลเด็กเล็ก
 • Medical Assisting : ความรู้พื้นฐานทางการแพทย์
 • Basic Nursing Care Skills : การพยาบาลพื้นฐาน
 • Basic Life Support : การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
 • The Human Body : Structure & Function : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา
 • Food and Nutrition for Child and the Elderly : วิชาอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
 • Basic Pharmacology : หลักการใช้ยา
 • Physical Therapy : กายภาพบำบัด
 • Personality Training : การพัฒนาบุคลิกภาพ
 • Ethic and Human Relation : จรรยาบรรณและมนุษยสัมพันธ์
 • Labor Low : วิชากฎหมายแรงงานที่ควรรู้
 • การสนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น

ภาคปฏิบัติ 3 เดือน : 

                นักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง ในโรงพยาบาล คลินิก ศูนย์กายภาพบำบัด ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก การฝึกงานที่โรงพยาบาลจะได้ฝึกในแผนกต่างๆ อาทิ : 

 • แผนกทันตกรรม
 • แผนกฉุกเฉิน
 • แผนกผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก
 • แผนกอายุรกรรม
 • แผนกประชาสัมพันธ์
 • แผนกเวชระเบียน
 • แผนกจ่ายยา
 • แผนกไตเทียม
 • แผนกรังสีวินิจฉัย
 • แผนกสูติ – นรีเวชกรรม

 

ตัวอย่างสายงาน และแผนกการทำงาน ต่างๆ

 

ทุกคำถามมีคำตอบที่ ตามหัวข้อนี้...
 
Powered by MakeWebEasy.com